KIỂM TRA CƠ QUAN VĂN HÓA

Sáng ngày 16 tháng 10 năm 2015 tại trường TH Ngô Quang Tám đoàn kiểm tra cơ quan văn hóa tại trường