Giới thiệu về nhà trường

Trường th ngô quang tám nằm ở thôn tịnh