HỘI NGHỊ NGLĐ

Ngày 14/9/2015 trường tổ chức hội nghị